Sieci światłowodowe – część 4

Bez kategoriiBlog

Sieci światłowodowe – część 4 – Najczęściej popełniane błędy przy budowie kanalizacji (pełny artykuł do pobrania na dole strony)

Według wieloletnich badań przeprowadzonych przez niemiecką firmę Vetter Kabelverlegetechnik GmbH procentowy wpływ czynników wpływających na zasięg wdmuchiwania kabli światłowodowych jest następujący:

  1. Przebieg trasy – 24%
  2. Jakość ułożenia kanalizacji kablowej – 23%
  3. Jakość i odpowiedni dobór urządzeń do wdmuchiwania kabli – 18%
  4. Jakość kabla, jego dokładność wymiarowa i jakość materiału, z którego jest wykonana wierzchnia warstwa – 18%
  5. Jakość wyszkolenia osób układających kanalizację i wdmuchujących kabel – 9%
  6. Temperatura otoczenia, w której przebiega proces wdmuchiwania – 8%

Jak wynika  z tego zestawienia prawidłowo zaprojektowana i dobrze ułożona kanalizacja kablowa to 47% czyli prawie polowa sukcesu.

1. Błędy na etapie projektowania

  • Nieprawidłowe zaprojektowanie przebiegu trasy
  • Nieprawidłowy dobór średnicy kabla do średnicy kanalizacji

Najczęstszym błędem przebiegu trasy jest zaprojektowanie zakrętów bez uwzględnienia minimalnego promienia łuku, który powinien być większy niż 2,5m. Zastosowanie łuków mniejszych niż 1,5m drastycznie zmniejsza zasięg wdmuchiwania.. (…)

2. Błędy na etapie przechowywania i transportu rur

Rury z HDPE (polietylen wysokiej gęstości) nie powinny być przechowywane na otwartej przestrzeni, gdyż ulegają degradacji pod wpływem promieniowania UV. Zbyt długie przechowywanie w formie zwiniętej przy jednoczesnym poddaniu wysokiej temperaturze od nasłonecznienia spowoduje trwałe odkształcenie rur. W czasie podnoszenia kręgów lub bębnów nie wolno dopuścić do punktowego kontaktu rury z urządzeniem podnoszącym lub liną, gdyż może to spowodować zagniecenie rury. Nie wolno zrzucać kręgów lub bębnów z ciężarówek na ziemię.

3. Błędy przy wykonywaniu wykopów pod rury osłonowe

Sam wykop wykonywany ręcznie bądź koparką trudno jest wykonać źle. Ważne jest, aby dno wykopu było równe i przebiegało prostoliniowo, zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Na dnie wykopu nie wolno pozostawiać kamieni, gruzu czy korzeni. Najlepiej jeśli zostanie ono wygładzone i lekko utwardzone (zagęszczone). Przy zmianie kierunku wykopu należy pamiętać o zachowaniu minimalnych promieni podawanych przez producenta rur. Powinno być 2,5m dla rur wtórnych i minimum 1,5m dla mikrorurek.

4. Błędy przy układaniu rur w wykopie

Rury w wykopie powinny być układane (rozciągane) poprzez odwijanie z bębna (kręgu) przy użyciu wciągarki bądź ręcznie. Przy wykorzystywaniu wciągarek należy zwracać uwagę, aby nie przekroczyć maksymalnej, dopuszczalnej siły ciągnącej, podawanej przez producenta. Rury bądź mikrorurki powinny być w wykopie naciągnięte tak, aby nie dopuścić do „pofalowania”. Mikrorurki, szczególnie cienkościenne, powinny być układane napompowane powietrzem o ciśnieniu 4-6bar. W przypadku wysokich temperatur otoczenia ciśnienie powinno być niższe. Przy większej ilości rur w wykopie musza one leżeć w sposób uporządkowany, nie mogą się splątywać. W razie potrzeby należy zastosować specjalne przekładki i uchwyty.

5. Błędy przy łączeniu rur i mikrorurek

Ogólną zasadą jest niełączenie rur osłonowych między studniami czy zasobnikami. Ale w życiu okazuje się, że jednak takie łączenia występują. Najczęstszym błędem jest niedokładne obcięcie rury. Do cięcia absolutnie nie wolno używać zwykłych noży, czy jeszcze gorzej pił. Do cięcia trzeba stosować specjalne noże lub obcinaki. Ważne jest, aby cięcie było wykonane idealnie prostopadle do osi rury. Wtedy łączone odcinki zejdą się bez żadnej szczeliny. Bardzo ważne jest, aby końce rur po obcięciu zostały ogratowane, to znaczy obcięta zostanie pod kątem ostra krawędź zewnętrzna i wewnętrzna rury. Do gratowania należy użyć specjalnych narzędzi. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas gratowania nie dostały się do rury opiłki czy wióry tworzywa. W przypadku mikrorurek może to wręcz uniemożliwić wdmuchnięcie kabla. Niemniej ważne przy łączeniu są odpowiednie złączki. Niedopuszczalne jest, aby złączka powodowała zmniejszenie średnicy wewnętrznej przewodu.

6. Błędy przy zakopywaniu kanalizacji

Przy zakopywaniu kanalizacji należy zachować staranność, aby nie spowodować przemieszczenia się zakopywanych rur. Pierwsza warstwa gruntu, mająca bezpośredni kontakt z rurami, musi być wolna od kamieni i gruzu i tym podobnych. Najlepiej, gdy będzie to przesiany piasek lub ziemia. Nie wolno zapomnieć o umieszczeniu w wykopie na odpowiedniej głębokości taśmy sygnalizacyjnej. Szczególną ostrożność należy także zachować w przypadku zagęszczania mechanicznego ziemi w wykopie, aby nie spowodować zagniecenia leżących na dnie rurek.

poniżej pełny artykuł do pobrania